Photography"> random picks
Schaden.com - Projects * Publishing * for International Contemporary Photography

 

European Photography
Number 76
SC 30 x 24 cm 90pp.
Göttingen 2005

Der Siegeszug der chinesischen Photografie: Wang Ningde, Liu Zheng, Weng Fen, Miao Xiaochun, Yang Yong, Shao Yinong & Muchen, Yang Zhenzhong, Zhao Bandi, Qiu Zhijie.

 


random picks