Photography"> random picks
Schaden.com - Projects * Publishing * for International Contemporary Photography

 

JAM: Tokyo-London. Die photokina-Bilderschauen 1950-1980
Mit Fotografien von Kazuhiko Hachiya, Takashi Homma, Yurie Nagashima, Banana Yoshimoto, Tomoaki Suzuki, Ichuri Tanida, Kosuke Tsumura, Kyoichi Tsuzuki e.a.
SC, 352 pp.
Booth-Clibborn 2001

 


random picks